ពួកយើងតែងតែត្រូវការជំនួយពីអ្នកទាំងអស់គ្នា ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងជំនាញ
ដែលអ្នកមាន ជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍។

Volunteer

បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងសំខាន់ៗ ក្នុងផ្នែកឌីជីថលទៅក្នុងសហគមន៍

Volunteer

ចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថល

Volunteer

សហការជាមួយអ្នកជំនាញគ្រប់កម្រិតដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំឌីជីថលរបស់អ្នក

icon

កម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថល: ឱកាសចូលរួមល្អៗ

ជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ រួចស្វែងរកព័ត៍មាន និងបែបបទក្នុងការចូលរួម
image
Ministry of Post and Telecommunications
Wed Jul 17 2024 16:24:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Internship Recruitment

Part Time Internship ( Digital Media Intern)

icon

រឿងរ៉ាវអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានរួមចំណែកក្នុងកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថល

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅក្នុងសហគមន៍ ដែលធ្វើឱ្យសង្គមប្រែក្លាយជាល្អប្រសើរជាងមុន ។ ក្នុងនោះក៏មាន ការចូលរួមពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមាន បទពិសោធន៍មួយចំនួនទៀត ដែលអាចចែករំលែកពីរឿងរ៉ាវរបស់គេ។