មូលនិធិកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថល

play part
អរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នក
តើប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកយើងទទួលបានដោយរបៀបណា ហើយតើពួកយើងចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះ ?

ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថល ត្រូវបានគាំទ្រដោយគណ: កម្មាធិការគ្រប់គ្រងមូលនិធិនៃការកសាងសមត្ថភាពនិងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន។ មូលនិធិគម្រោងកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគាំទ្រ និងលើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងភាពរឹងមាំក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។លើសពីនេះថវិការបស់មូលនិធិក៏បានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិឈានទៅរកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និងទទួលបានទីផ្សារថ្មីៗតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឌីជីថល ក្នុងការដឹកនាំឱ្យសង្គមឆ្ពោះទៅរកបរិវត្តកម្មឌីជីថល។

giving
មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

ប្រសិនបើអ្នកចង់រួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់យើងតាមរយៈ
info@godigital.gov.kh

community
top bottom
explore