បណ្ដុំឌីជីថល

កម្មវិធីជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងជាជំនួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការទទួលយកនូវ
បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ការណែនាំបន្ថែម