បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបានលេចឡើងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនផលិតភាពសង្គម និងគុណភាពនៃការរស់នៅ។ ជាលទ្ធផលកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថលបានបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ឌីជីថលនីយកម្មដោយរៀបចំការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈគម្រោងខ្លីៗលើប្រធានបទទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា។ គោលដៅចម្បងរបស់គម្រោងនេះគឺមិនត្រឹមតែផ្តោតលើការលើកកម្ពស់វិស័យឌីជីថលប៉ុណ្ណោះទេ ក៏រួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយក្នុងការទទួលបាន នូវអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។

ទម្រង់ពាក្យស្នើគម្រោង

សូមជ្រើសរើសប្រធានបទមួយដែលសាកសមបំផុតជាមួយនឹងគំនិតគម្រោងរបស់អ្នក៖

សរសេរឈ្មោះរបស់អ្នក