យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះដៃគូសហការទាំងវិស័យឯកជន និងសាធារណៈ ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការ
សហការគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថលដើម្បីដោះស្រាយ និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ ស្របពេលដែលការសហការគ្នានេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ សង្គមឌីជីថល
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Find out more about these potential partners.

ស្វែងយល់ពីដៃគូសហការរបស់យើង

IT Academy STEP Cambodia
IT Academy STEP Cambodia

Training Centre

Sala Tech Digital Solution Cambodia
Sala Tech Digital Solution Cambodia

School Management System

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា

សមាគម

Telcotech Cambodia
Telcotech Cambodia

Internet Service Provider

EZECOM
EZECOM

Internet Service Provider

Cellcard
Cellcard

Mobile Service Provider